Trybunał Konstytucyjny o ustawie „śmieciowej”

Trybunał Konstytucyjny uchylił przepisy ustawy śmieciowej, dotyczące ustalania przez gminy wysokości opłat za wywóz śmieci. TK dał ustawodawcom 1,5 roku na nowelizację ustawy.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, art. 6k. ust. 1 i 2 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach w zakresie, w jakim nie określają maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie śmieciami są niezgodne z konstytucją.
Niegodny z konstytucją okazuje się również art. 6k ust. 4 znowelizowanej ustawy, upoważniający radę gminy do wprowadzania zwolnień przedmiotowych od wnoszonych opłat.
Dodatkowo, niekonstytucyjna jest także możliwość rady gminy do ustanawiania dopłat dla właścicieli nieruchomości (art. 6k ust. 4).

Wszystkie przepisy ustawy „śmieciowej” uznane za niekonstytucyjne, tracą moc z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia. W pozostałym zakresie – postępowanie zostało umorzone. Sędziowie TK uznali za zgodne z konstytucją przepisy dotyczące obowiązków właścicieli nieruchomości, rad gmin w kwestii wywózki odpadów.

Według grupy posłów PiS i SLD oraz Rady Miasta Świdnika, którzy zaskarżyli ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, przepisy art. 6k i art. 61 u.c.p.g., odnoszące się do zasad kształtowania wysokości opłaty odpadowej są sprzeczne z normami konstytucyjnymi. Ustawodawca określając jedynie kryteria, mogące mieć znaczenie przy ustalaniu stawek opłat, na podstawie liczby mieszkańców, ilości wytworzonych odpadów komunalnych czy kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i upoważniając radę gminy do samodzielnego określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat, nie określił w ustawie kwot granicznych, jakie rada gminy może ustalić – brak wskazania minimalnej i maksymalnej wielkości świadczenia. Ustawa nie definiuje również stawki za pojemnik o określonej wielkości. Ustawodawca sformułował równocześnie nakaz wprowadzenia niższej stawki za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny, co również leży w sprzeczności z wieloma założeniami ustawy zasadniczej.

W czasie rozprawy padło wiele zarzutów odnoszących się do przepisów wprowadzonych przez znowelizowaną ustawę np.: wzrost kosztów opłat za obiór śmieci, zagrożenie monopolem, wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami, problemy logistyczne oraz obniżenie jakości usług (pomimo wzrostu stawek za odbiór).
Zaskarżający posłowie postulowali za wprowadzeniem dolnej i górnej granicy opłaty za odbiór i przetwarzanie odpadów, która powinna być adekwatna do ilości produkowanych śmieci. W trakcie procesu pojawiła się nawet propozycja dostosowania stawek do tych obowiązujących wcześniej – odpowiednio powiększonych, co pozostawałoby w relacji z lokalnymi warunkami ekonomicznymi.
To była jedyna metoda, która dawała możliwość osiągnięcia celu poprawy segregacji i zarządzaniem odpadami w Polsce – tłumaczył reprezentujący stanowisko Marszałka Sejmu, poseł Borys Budka.
Ustawa zapewnia, że nie dojdzie do przejęcia śmieci rynku wywozu odpadów przez monopolistów. Ustawodawca bowiem nie wskazał rodzaju przetargu, który musi być ustalony przez gminę. Możliwe jest zatem ustanowienie przetargu ograniczonego, co pozwoli na wprowadzenie odpowiednich restrykcji – argumentował poseł Budka.

Przedstawiciele Ministra Środowiska utrzymują, iż groźba monopolizacji jest możliwa jedynie w największych miastach. Doświadczenie pokazało, że w mniejszych gminach żaden przedsiębiorca nie chciał przystąpić do przetargu, a wtedy realizację zadań związanych z gospodarka odpadami może realizować sama gmina.
Ustawa „śmieciowa” ma na celu realizację w przyszłości dyrektyw europejskich, wymagających aby do 2020 r. przetwarzanych było 50% odpadów papierowych, metalowych, tworzyw sztucznych i szkła.
Ustawa wyposaża w środki publiczne gminę na osiągniecie przedstawionych celów. Coraz wyższe bowiem standardy UE, muszą pociągać za sobą wprowadzenie mechanizmów, które zapewnią ich realizację – wyjaśniał Mec. Grzegorz Wiśniewski reprezentujący stanowisko Ministra Środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *